spot_img

"Tôi có thể rút tiền mà không có giao dịch trong tài khoản không ?"

Trả lời:

Trong trường hợp không có hoạt động giao dịch nào, hoặc nếu bất kỳ hình thức lạm dụng nào được phát hiện liên quan đến Chính sách hoàn tiền thì sàn hoàn toàn có quyền thu hồi mọi khoản phí hoàn tiền. Nếu bạn yêu cầu rút tiền khi không có hoạt động giao dịch nào, sàn có quyền tính phí tương đương với bất kỳ khoản phí ngân hàng phát sinh nào.

Các câu hỏi liên quan khác